Назад
05.04.2024

Обявление за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № ТР-З-38/05.03.2024 г. на Изпълнителния директор, „Топлофикация – Разград“ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот, собственост на дружеството: 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.709.1.25, Партерно помещение, със застроена площ от 254,79 кв.м., брой нива на обекта: 1 (едно), находящ се на адрес: гр. Разград, ул. „Трапезица“ № 8, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда

при следните условия:

1.   Начална тръжна месечна наемна цена за отдаване под наем на обекта: 2000 лева с ДДС;

1.1. Консумативните разходи:  вода, електрическа енергия и централно отопление са извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

2.   Размер на стъпка за наддаване: 10% от началната цена или 200 лв. с ДДС. 

3.  Вид на тръжната процедура: търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисията. 

4.   Начин на плащане: наемната цена се заплаща по банков път до 3-то  число на текущия месец.

5.   Срок на наемното правоотношение: 3 години. 

6.   Дата, час и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на  13.05.2024 г. от 14:00ч. в административната сграда на „Топлофикация – Разград“ АД, находяща се на адрес: гр. Разград, Индустриална зона, ул. „Черна“ № 7. 

7.   Ред за получаване на тръжната документация: Тръжната документация може: 7.1. да се изтегли безплатно от тук. 

7.2. да бъде получена на хартиен носител всеки работен ден от 08:00 ч. до 13:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. на 10.05.2024 г. в Центъра за работа с клиенти на дружеството на адрес: гр. Разград, ул. „Сливница“ №3a — партер срещу представен документ за платена цена в размер на 30 (тридесет) лв. с ДДС, заплатена по банков път в лева по следната банкова сметка на „Топлофикация – Разград“ АД: ПроКредит (България) Банк ЕАД; IBAN: BG55PRCB92301031713520; BIC: PRCBBGSF. Сумата за закупуване на тръжната документация не се възстановява на участниците.  

8.   Оглед на обекта може да бъде извършван всеки работен ден от 08.04.2024 г. до 10.05.2024 г. между 09:00 ч. – 15:00 ч., след предварителна заявка на тел.: 0879606211, Хасан Хасан.

9.   Заявления за участие в търга могат да се подават до 17:00 ч. на 10.05.2024 г. в Центъра за работа с клиенти, находящ се на адрес: гр. Разград, ул. „Сливница“ № 3а – партер. Заявленията се подават в запечатан непрозрачен плик – лично или чрез упълномощено лице. Върху плика следва да бъде отбелязано името на участника или упълномощеното лице, адрес, телефон и имейл за връзка. Приемат се документи, изпратени по куриер, при условие че са получени до посочения краен срок. 

10.   Участия: в търга могат да участват физически и юридически лица.       

С избрания кандидат ще бъде сключен договор за наем, съгласно приложения в тръжната документация образец. 

При сключване на договор за наем спечелилият кандидат внася депозит в размер на един месечен наем. 

11. В случай че не се явят кандидати или подадените документи не отговарят на изискванията и условията на търга, се счита, че същият не е проведен.

12. За въпроси и допълнителна информация на тел.: 0879606211 или имейл: toplo_rz@overgas.bg