„Топлофикация – Разград“ АД е създадена през 1976 г. на базата на пароцентрала в Консервна фабрика. 

„Топлофикация – Разград“ АД, град Разград е вписана под № 63, том І,  партида 126 в регистъра на търговските дружества от 18.02.1992 г. по решение на Разградски окръжен съд със седалище град Разград. 

С Решение №10/23.02.1996г. на Разградски окръжен съд „Топлофикация – Разград“ ООД град Разград се преобразува в „Топлофикация – Разград“ ЕАД. С протоколно решение на едноличния собственик на капитала на "Топлофикация - Разград" ЕАД от 29.01.2019 г. дружеството е преобразувано в "Топлофикация - Разград" АД.

„Топлофикация – Разград“ АД е търговско дружество с предмет на дейност по съдебна регистрация ”Производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, за която дейност дружеството е получило необходимите лицензии”. 

Предприятието е сред 12 топлофикационни дружества в страната, занимаващи се с тази дейност.

Дружеството притежава  Лицензия № Л-082-02/21.02.2001 г. за производство на топлинна и електрическа енергия и Лицензия № Л-083-05/21.02.2001 г за пренос на топлинна енергия, издадени от ДКЕВР.

Единствен доставчик на гориво - природен газ е "Овергаз - Мрежи" АД гр. София, с което дружеството има сключен договор.