1. Кой определя цената на топлинната енергия?

Цената на топлинната енергия се определя от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

2. Чия собственост са сградните инсталации?

Съгласно чл. 140, ал. 3 от Закона за енергетиката, сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост. В Наредба № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г.за топлоснабдяването, параграф 1, т. 3 от ДР, е дефинирано, че: „Инсталация в сграда“ или „сградна инсталация“ е съвкупността от главните вертикални и хоризонтални разпределителни тръбопроводи, включително до отоплителните тела, както и съоръжения за разпределяне и доставяне на топлинна енергия от абонатната станция до имотите на клиентите. Когато към една абонатна станция са присъединени повече от една сграда, всеки от присъединителните топлопроводи е елемент на съответната инсталация в сградата.

Собственост на „Топлофикация – Разград” АД са топлопреносната мрежа и абонатните станции за битови абонати.
Границата на собственост на съоръженията между топлопреносното предприятие и клиентите на топлинна енергия в самостоятелна сграда или в сграда – етажна собственост, е последната спирателна арматура преди присъединителните тръбопроводи на клиентите, съгласно чл. 156, ал. 2 т.3 от Закона за енергетиката.

3. Кой поддържа сградните инсталации?

Поддържането на сградните инсталации е за сметка на собствениците в етажната собственост. Те трябва да поддържат инсталацията си, да извършват ремонтите по нея, но да не правят изменения, които да водят до нарушаване на топлоснабдяването.

4. При демонтирани радиатори, защо продължава начисляването на суми?

Начисляването на суми по партиди на абонати, които са демонтирали радиаторите в домовете си, се основава на разпоредбите на Закона за енергетика и Наредба № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването, които се отнасят до всички потребители, членове на етажната собственост, и които дружеството е задължено стриктно да спазва.
Съгласно чл.153, ал.6 от Закона за енергетика потребителите в сграда етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имота си, остават потребители на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата, ако има такива.
Съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 5 Закона за енергетиката, при прилагане на дялово разпределение топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и топлинната енергия за отопление на общите части на сградата – етажна собственост се разпределя между всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект.

Законът не разглежда специални случаи като необитаеми апартаменти или апартаменти на последен етаж, при които да се прави изключение и да не се разпределя топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.

5. Как се определя заплащането на „Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация“? 

Съгласно чл. 143, ал.2 от Закон за енергетиката /ЗЕ/ – Когато потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, не изберат метод за определяне на количеството топлинна енергия, количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се определя от лицето по чл. 139б, ал. 1 съгласно методиката по наредбата по чл. 125, ал. 3. (Приложение към чл.61, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г.за топлоснабдяването)

6. Какво включва „Общ отопляем обем на сградата“, „Отопляем обем на имот“ и „Отопляем обем на общите части“?

Съгласно параграф 1, т. 34, 38 и 39 от Закон за енергетиката/ЗЕ/:
„Общ отопляем обем на сградата“ е сумата от обемите на имотите на клиентите и обемите на помещенията от общите части на сградата – етажна собственост, предвидени за отопление по проект.
„Отопляем обем на имот“ включва обема на всички собствени и/или ползвани от абоната помещения и съответните приспадащи се части от общите части на сградата, предвидени за отопление по проект.
„Отопляем обем на общите части“ е сумата от обемите на помещението от общите части на сградата — етажна собственост, с предвидени по проекта отоплителни тела.

7. Как и къде мога да заплатя задълженията си за изразходвана топлинна енергия?

Плащания на задължения към Дружеството могат да се извършват:

              BG 55 PRCB 9230 1031 713520, BIC PRCBBGSF при "ПроКредит Банк" ;
              BG 30 STSA 9300 0027 625732, BIC STSABGSF при „Банка ДСК" ЕАД ;
              BG 77 UBBS 8002 1071 016030, BIC UBBSBGSF при "Обединена Българска Банка" АД ;
              BG 14 UNCR 7630 1055 3170 17, BIC UNCRBGSF при „UniCredit Bulbank";

При плащане на задължения чрез превеждане на средства по банковите сметки на „Топлофикация - Разград" АД е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота, за който се извършва плащане.

Желателно е в основанието на превода да посочите абонатния номер, титуляра на партидата и адрес на обекта, чието задължение покривате!

8. Мога ли да платя разсрочено старите си задължения?

“Топлофикация – Разград” АД е предвидила възможността натрупаните стари задължения за потребена топлоенергия да се платят разсрочено. За целта абонатът трябва да посети „Центъра за работа с клиенти” на адрес: гр.Разград, ул.“Сливница“ № 3А и да попълни Искане за разсрочване на задължения по образец.
В него се посочва срока за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. Периодът на разсрочване е не повече от 6 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото към “Топлофикация – Разград” АД. За периода на разсрочването не се преустановява начисляването на лихва върху задължението.
Абонатът се задължава заедно с вноската за старото задължение да погасява редовно текущите си сметки за отопление и топла вода. Непогасяването на повече от една вноска по погасителния план за разсрочване автоматично прави изискуемо цялото задължение като това е предвидено да стане по съдебен ред.
Повече информация може да получите на тел.: 084 66 24 75.

9. Какви документи трябва да представя за да открия/прехвърля партида?

Необходимите документи за откриване/прехвръляне на партида са следните:
Заявление (по образец) с приложени документи, както следва :
Копие от нотариален акт и/или друг документ за собственост

При сключен Договор за наем – наематели трябва да представят копие на договор за наем със собственика на имота и Декларация за солидарност от собственика, с който са сключили Договора

10. Какво е необходимо за да използвам услугата Битова гореща вода?

Решение с 2/3 мнозинство на общото събрание на етажната собственост
Изправен водомер за топла вода, със задължителна метрологична проверка, с пломба
Възвратен клапан, пружинен тип, монтиран след водомера за топла вода
Спирателен кран без изпускател, монтиран преди водомера за топла вода
Холендър, монтиран преди водомера за топла вода да е пломбиран.

11. Искам да ползвам услугата битова гореща вода, но нямаме изградена вътрешна инсталация, какво трябва да направя?

Всички клиенти, които нямат изградена инсталация за битова гореща вода, но желаят да получават тази услуга, ще получат от наши компетентни служители пълно съдействие при изготвяне на проекти,  намиране на изпълнители и осигуряване на финансиране за разсрочено плащане.