ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

С Решение № Ц - 12/30.06.2023 г. Комисията за водно и енергийно регулиране определи:

 

ЦЕНА НА УСЛУГАТА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА


Цената на услугата битова гореща вода през неотоплителен сезон се намалява спрямо досегашната през отоплителен сезон 2022-2023 г.