Организации за потребителски въпроси и енергийна ефективност

https://www.me.government.bg/bg – Министерство на енергетиката

http://www.dker.bg/ – Комисия за енергийно и водно регулиране

https://www.kzp.bg/ - Комисия за защита на потребителите

https://www.cpdp.bg/ - Комисия за защита на личните данни

http://www.moew.government.bg/ – Министерство на околната среда и водите

http://eea.government.bg/ – Изпълнителна агенция по околна среда

http://www.seea.government.bg/ – Агенция за устойчиво енергийно развитие

http://www.meteo.bg/ – Национален институт по метеорология и хидрология

http://www.brunata.bg/ - „Бруната“ ООД