СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, възникнали във връзка с доставката и потреблението на топлинна енергия, между "Топлофикация - Разград" АД и Клиент дружеството се стреми да разреши чрез провеждане на преговори и прилагане на извънсъдебни способи за разрешаване на спорове. В случаите, когато спорът не може да се разреши доброволно, се отнася пред компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

 

АКО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

В случай че имате просрочени задължения за потребена топлинна енергия към "Топлофикация - Разград" АД по всяко време можете да потърсите възможност за сключване на споразумение. 

Това е най-точният момент да се свържете с експертите на дружеството, които ще Ви запознаят с начините за разсрочено изпълнение на дължимите суми. 

 

АКО Е ЗАПОЧНАЛО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

На всеки етап от производството можете отново да потърсите възможност за заплащане на дължимите суми чрез един от посочените от дружеството начини, както и чрез сключване на споразумение. По този начин ще си спестите част от допълнителните разходи, които са неизбежни при съдебно дело. 

С условията за разсрочено плащане може да се запознаете по-подробно тук