Център за работа с клиенти

Клиентите на „Топлофикация – Разград” АД могат да получат информация по интересуващи ги въпроси на телефони:
084/ 66 24 75  
както и на място в „Центъра за работа с клиенти” всеки делничен ден:

от 08:00 ч. до 13:00 ч.
от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Аварийна служба

Аварийно - диспечерската служба има задача да поддържа непрекъсната денонощна готовност за отстраняване на аварии и повреди в топлофикационната система. При сигнал за конкретна повреда в мрежата или в абонатната станция да локализира, изолира и обезопаси повредения участък.

При сигнал от клиентите на „Топлофикация – Разград”АД за повреда в сградната инсталация, аварийно - диспеческата служба отива на посочения адрес, за да спре и източи повредената инсталация и така да предотврати евентуално нанасяне на щети или нараняване на обитател в сградата. Задължение е на абонатите от сградата, в която се е случила аварията, да осигурят до идването на аварийния екип достъп до абонатната станция. По правило ключове от абонатната станция се съхраняват при лицето, упълномощено да отговаря за абонатната станция, което може да извършат същите действия.


Телефони за информация и сигнали:

0879 606 210

 

Молби, жалби и справки


Молби и жалби се приемат всеки делничен ден:

от 08:00 ч. до 13:00 ч.
от 14:00 ч. до 17:00 ч

в "Център за работа с клиенти" на адрес: гр. Разград, ул. "Сливница" № 3А,

Молбата /жалбата/ трябва да отговарят на следните изисквания:
Да е написана на български език
Да са посочени името и адресът на титуляра на топлоснабдения имот
Да е посочено в какво се състои искането.
Да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако същият разполага с такива;

„Топлофикация – Разград” АД предоставя на своите клиенти отговор на подадените писмени жалби в рамките на 15 работни дни.