Нови клиенти

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО
Издадена от министъра на енергетиката
Обн. ДВ. бр.25 от 20 Март 2020г.

Глава пета.
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

Раздел I.
Общи положения на присъединяването към топлопреносната мрежа

Чл. 17. Обектите на клиентите и производителите се присъединяват към топлопреносната мрежа след:

1. подаване на заявление за издаване на виза за проектиране по реда на чл. 140, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в което е поискано по реда на чл. 140а, ал. 1 ЗУТ да бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяването към топлопреносната мрежа;

2. подаване на заявление до топлопреносното предприятие за проучване на условията за присъединяване от лица, които искат присъединяване към топлопреносната мрежа на съществуващи обекти или на обекти, за които е издадена виза за проектиране, в която не са посочени изходни данни и условия за присъединяване към топлопреносната мрежа;

3. извършване на предварително проучване за присъединяване на обекта, с което топлопреносното предприятие определя техническите условия, начина, точката или мястото на присъединяване към топлопреносната мрежа и срока за реализиране на присъединяването;

4. изработване на инвестиционен проект за присъединявания обект и предаването му на топлопреносното предприятие за проверка на изпълнението на техническите условия за присъединяване, преди неговото представяне за одобряване от компетентния административен орган;

5. издаване на становище с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от топлопреносното предприятие - в случаите, когато изрично не е поискано издаване на виза за проектиране;

6. сключване на писмен договор за присъединяване между топлопреносното предприятие и съответния производител и/или възложител или упълномощено от него лице и/или съответните собственици или титуляри на вещното право на ползване върху обектите, за които се иска присъединяване, след като топлопреносното предприятие установи, че инвестиционният проект по т. 4 е изготвен в съответствие с условията за присъединяване.

Чл. 18. (1) Заявлението по чл. 17, т. 1 се подава към компетентния орган по чл. 140, ал. 7 и съгласно утвърден образец по чл. 140а, ал. 9 ЗУТ.

(2) Заявлението по чл. 17, т. 2 се подава по образец, изготвен от топлопреносното предприятие, като към заявлението се прилага документ за платена цена за проучването за присъединяване.

(3) Когато представените документи към заявлението са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата, съответното топлопреносно предприятие писмено уведомява лицето, което е подало заявлението, в 14-дневен срок от датата на подаването му.

(4) Лицето по ал. 3 отстранява несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и информация в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението по ал. 3.

(5) Процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, когато лицето, подало искането, не отстрани несъответствията в документите или не представи допълнително необходимите документи и информация в срока по ал. 4.

Чл. 19. (1) Топлопреносното предприятие извършва проучване за присъединяване към топлопреносната мрежа и издава становище относно условията за присъединяване, в това число техническите изисквания за присъединяване, вида на отоплителната инсталация, изчислителната температура на топлоносителя на входа на инсталацията за отопление и др.:

1. в четиринадесетдневен срок от получаване на заявлението по чл. 140а ЗУТ за предоставяне на изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяването;

2. в четиринадесетдневен срок от получаване на заявлението по чл. 17, ал. 1, т. 2;

3. в тримесечен срок от подаване на заявлението - за присъединяване на производител, в случай че последният не е поискал изходни данни с визата за проектиране по реда на чл. 140а ЗУТ.

(2) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на производител или клиент в сроковете по ал. 1 при условията на ЗЕ и на тази наредба, като писмено мотивира причините за отказа.

(3) Техническите изисквания към абонатните станции с топлоносител гореща вода по ал. 1 за съответното населено място се изготвят от топлопреносното предприятие и са задължителни при проектирането, изграждането и приемането на нови абонатни станции в нови обекти и при цялостна подмяна на амортизирани абонатни станции в съществуващи топлофицирани обекти.

(4) Техническите изисквания по ал. 3 се публикуват от топлопреносното предприятие на интернет страниците му.

Чл. 20. (1) Топлопреносното предприятие може да сключи договор за присъединяване с лице, което е:

1. производител на топлинна енергия;

2. възложител или упълномощен от него представител, на който компетентният орган по чл. 140, ал. 7 ЗУТ е издал виза за проектиране и когато в едногодишен срок от влизането и в сила възложителят е внесъл за съгласуване и одобряване от топлопреносното предприятие инвестиционния проект за присъединявания обект;

3. собственик или титуляр на вещно право на ползване на съществуващ обект или на обект, за които е издадена виза за проектиране, в която не са посочени изходни данни и условия за присъединяване към топлопреносната мрежа.

(2) Договорът за присъединяване осигурява баланс между интересите на страните по него и е съобразен с техническите възможности и плана за развитие на дейността на топлопреносното предприятие.

(3) Договорът за присъединяване включва:

1. вид и технически параметри на съоръженията в мястото на присъединяване и изисквания към присъединителния топлопровод;
2. проектна мощност на инсталациите, които ще се присъединяват;
3. основните характеристики на съоръженията в абонатната станция;
4. режим на топлоснабдяване (ползване само на топла вода, ползване само на отопление или ползване на отопление и топла вода);
5. параметри на топлоносителя съгласно показатели за качество на топлоснабдяването, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране;
6. брой и място на монтиране на средствата за търговско измерване, на управляващите, защитните и комуникационните устройства;
7. място на присъединяване и граница на собственост на съоръженията;
8. условия за промяна на договорените мощности през времетраенето на договора;
9. срокове, цени и условия за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване право на строеж в полза на топлопреносното предприятие;
10. цени за присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа и срокове за заплащането им;
11. финансови взаимоотношения между страните;
12. задължение за двете страни да пазят съоръженията на другата страна и да осигуряват достъп до тях;
13. особени условия, свързани с изграждане на съоръженията за присъединяване по реда на чл. 137, ал. 2 ЗЕ;
14. срок на договора и възможни срокове за присъединяване;
15. изискванията към индивидуалното разпределение и измерване на топлинната енергия при присъединяване на клиенти.

Чл. 21. (1) При реконструкция или разширение на присъединителни топлопроводи и на съоръженията към тях, на абонатни станции и на инсталации, с които се изменят определените технически условия за присъединяване, лицето по чл. 20, ал. 1 сключва с топлопреносното предприятие нов договор или анекс към сключения договор за присъединяване към топлопреносната мрежа.

(2) Устройството на изградените и/или реконструирани присъединителни топлопроводи и съоръжения към тях, на абонатните станции и на инсталациите към тях трябва да съответстват на техническите условия за присъединяване и на одобрената проектна документация.

(3) В процеса на строителството лицето по чл. 20, ал. 1 е длъжно да осигурява достъп на упълномощени представители на топлопреносното предприятие до съоръженията в мястото на присъединяването в съответствие със сключения договор за присъединяване.

(4) Лицето по чл. 20, ал. 1 е длъжно да предостави за ползване на топлопреносното предприятие копия от екзекутивни чертежи, технически характеристики на съоръженията, протоколи от изпитвания и настройките за целите на присъединяването.

(5) При присъединяване на сграда - етажна собственост, към топлопреносната мрежа упълномощено от общото събрание на етажната собственост лице съхранява техническите проекти и/или екзекутивните чертежи на присъединените съоръжения и инсталации.

(6) Изпитването и настройката на присъединителния топлопровод, на съоръженията към него и на абонатната станция се извършват от топлопреносното предприятие по писмено искане на лицето по чл. 20, ал. 1.

(7) Лицето по чл. 20, ал. 1 няма право да извършва промяна в установената настройка на съоръженията по ал. 1 без съгласието на топлопреносното предприятие.

(8) 72-часова проба при експлоатационни условия на присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях се извършва по искане и за сметка на собственика им.

Чл. 22. Топлопреносното предприятие включва в редовна експлоатация присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях след изпълнение на техническите условия за присъединяване и при наличие на:

1. разрешение за ползване на обекта и на присъединителните съоръжения;

2. документ за платена цена за присъединяване по чл. 138, ал. 2 ЗЕ;

3. писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост, за присъединяване на инсталациите на клиентите в сграда - етажна собственост, или на писмен договор за продажба на топлинна енергия при общи условия по чл. 149 ЗЕ.

Раздел II.
Присъединяване на производители на топлинна енергия

Чл. 23. (1) Присъединяването на производител на топлинна енергия към топлопреносната мрежа се извършва след подаване на писмено заявление за проучване на техническите условия в съответното топлопреносно предприятие или при заявяване на виза за проектиране по реда на чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ.

(2) Заявлението по ал. 1 задължително съдържа:

1. данни за производителя;

2. скица на площадката и характеристика на енергийния обект, който ще се присъединява;

3. характеристика на енергийните съоръжения;

4. дългосрочна прогноза за обема и режима на производството на топлинна енергия;

5. дългосрочна прогноза за финансовите условия за продажба на топлинна енергия;

6. вид и параметри на топлоносителя;

7. документ за собственост, право на ползване или право на строеж съгласно чл. 180 ЗУТ.

Чл. 24. (1) След извършване на проучването и издаване на становище от топлопреносното предприятие относно условията за присъединяване по чл. 19, ал. 1 и след изпълнение на тези условия от производителя се сключва договор за присъединяване.

(2) С договора за присъединяване освен предвиденото в чл. 20, ал. 3 задължително се определят:

1. технически характеристики на съоръженията и инсталациите на производителя;

2. параметрите на топлоносителя в мястото за присъединяване;

3. максималното и минималното производство на топлинна енергия;

4. качеството на връщания кондензат при топлоносител пара;

5. мястото на монтиране на средствата за търговско измерване на топлинната енергия;

6. мястото и видът на управляващите, защитните и комуникационните устройства.

(3) При сключване на договора за присъединяване производителят предоставя:

1. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява производителя, когато договорът се подписва от пълномощник;

2. одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж на присъединявания обект и присъединителните съоръжения.

Чл. 25. (1) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на производител към топлопреносната мрежа, когато:

1. не са изпълнени изискванията на ЗЕ и на наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ;

2. предлаганият режим на производство не отговаря на изискванията на оператора на топлопреносната мрежа;

3. за производителя е започнало производство по несъстоятелност или ликвидация;

4. не са изпълнени изискванията по чл. 127, ал. 2 ЗЕ.

(2) Производителите се присъединяват към топлопреносната мрежа чрез присъединителни топлопроводи, които се изграждат от и за сметка на производителя и са негова собственост.

Раздел III.
Присъединяване на клиенти, които ще ползват топлинна енергия за небитови нужди

Чл. 26. (1) Присъединяването на клиент на топлинна енергия за небитови нужди към топлопреносната мрежа се извършва след подаване на писмено заявление за проучване на техническите условия в съответното топлопреносно предприятие или след подаване на заявление за издаване на виза за проектиране по реда на чл. 140а, ал. 1 ЗУТ.

(2) Заявлението по ал. 1 задължително съдържа:

1. име и адрес на заявителя;

2. скица на площадката и характеристика на присъединявания обект, в т. ч. и според характера на потреблението;

3. данни за сградата и предназначение;

4. вид на инсталацията за отопление;

5. максимален топлинен товар, разделен по вид на вътрешните инсталации, по предварителни данни;

6. място на абонатна станция;

7. вид и параметри на топлоносителя и изискванията за тяхното осигуряване;

8. категория според характера на потреблението на клиента на топлинна енергия за небитови нужди (първа или втора категория);

9. дългосрочен прогнозен режим на потреблението на топлинна енергия с топлоносител пара - сезонни, месечни и денонощни графици;

10. количество и качество на връщания кондензат при топлоносител пара, изисквания по сигурността и надеждността на топлоснабдяването;

11. вид и място на управляващите, защитните и комуникационните устройства;

12. максимални и минимални часови товари (за клиенти с топлоносител пара);

13. документ за собственост, право на ползване или право на строеж съгласно чл. 180 ЗУТ или други документи, въз основа на които владее обекта.

Чл. 27. (1) След извършване на проучването и издаване на становище от топлопреносното предприятие относно условията за присъединяване по чл. 19, ал. 1 и след изпълнение на тези условия от клиент на топлинна енергия за небитови нужди се сключва договор за присъединяване.

(2) С договора за присъединяване освен предвиденото в чл. 20, ал. 3 задължително се определят:

1. разположението и видът на съществуващите топлопроводи и свързаните с тях сервитутни зони;

2. мястото на абонатната станция, на средствата за търговско измерване и на средствата за измерване и контрол;

3. параметрите на топлоносителя в мястото за присъединяване;

4. основните характеристики на съоръженията в абонатната станция;

5. режим на топлоснабдяване (ползване само на топла вода, ползване само на отопление или ползване на отопление и топла вода);

6. параметри на топлоносителя съгласно показатели за качество на топлоснабдяването, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране;

7. максималната и минималната часова консумация на топлинна енергия;

8. изискванията към вътрешната разпределителна мрежа и инсталациите в сградите, използващи топлинна енергия;

9. количеството и качеството на връщания кондензат при топлоносител водна пара;

10. условията и изискванията от страна на топлопреносното предприятие за работата на собствените резервни източници на клиентите първа категория; мощност и технически параметри на собствения резервен източник на топлинна енергия.

(3) При сключване на договора за присъединяване клиентът на топлинна енергия за небитови нужди предоставя:

1. документ за търговска регистрация за юридическите лица;

2. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява клиента на топлинна енергия за небитови нужди, когато договорът се подписва от пълномощник;

3. одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж на присъединявания обект и присъединителните съоръжения.

Чл. 28. (1) Според характера на потреблението клиентите на топлинна енергия за небитови нужди са:

1. I категория - които задължително си осигуряват за собствена сметка резервно захранване;

2. II категория - които нямат необходимост от резервно захранване.

(2) Категорията на купувача се посочва в договора за продажба на топлинна енергия по чл. 149, ал. 1, т. 3 ЗЕ.

Раздел IV.
Присъединяване на клиенти, които ще ползват топлинна енергия за битови нужди

Чл. 29. (1) Присъединяването на клиенти на топлинна енергия за битови нужди към топлопреносната мрежа се извършва след подаване на писмено заявление за проучване на техническите условия в съответното топлопреносно предприятие или след подаване на заявление за издаване на виза за проектиране по реда на чл. 140а, ал. 1 ЗУТ.

(2) Заявители за присъединяване на обекти по ал. 1 могат да бъдат:

1. упълномощен представител на собствениците или на титулярите на вещно право на ползване за сгради - етажна собственост;

2. възложител на новостроящи се сгради или упълномощено от него лице;

3. собственик или титуляр на вещно право на ползване на сградата.

(3) Заявлението по ал. 1 задължително съдържа:

1. данни за заявителя;

2. данни за сградата и вид на сградните инсталации (включително за клубове, офиси, магазини, заведения, зали, фитнес центрове, басейни и други обекти);

3. максимален топлинен товар, разделен по вид на вътрешните инсталации (за отопление, за БГВ, за вентилация и др.), по предварителни данни;

4. пълен отопляем обем на сградата по проект;

5. местоположение на помещението за абонатна станция в сградата.

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:

1. документ, доказващ, че заявителят е собственик или е титуляр на вещно право на ползване на топлоснабдявания обект или има право на строеж съгласно чл. 180 ЗУТ;

2. декларация от заявителя относно обстоятелството дали сградата е в режим етажна собственост.

Чл. 30. (1) След извършване на проучването и издаване на становище от топлопреносното предприятие относно условията за присъединяване по чл. 19, ал. 1 и след изпълнение на тези условия от клиента/клиентите на топлинна енергия за битови нужди се сключва договор за присъединяване.

(2) С договора за присъединяване освен предвиденото в чл. 20, ал. 3 задължително се определят:

1. изискванията към предоставеното помещение за абонатна станция;

2. топлотехнически и режимни параметри за топлопреносната мрежа в мястото на присъединяване и на абонатната станция;

3. необходимото оборудване за абонатната станция;

4. основните характеристики на съоръженията в абонатната станция;

5. режимът на топлоснабдяване (ползване само на топла вода, ползване само на отопление или ползване на отопление и топла вода);

6. параметрите на топлоносителя съгласно показатели за качество на топлоснабдяването, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране;

7. максималният топлинен товар на сградата;

8. технологичните изисквания и изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията и свързаните с това сервитутни зони;

9. изискванията към средствата и уредите по чл. 140, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЕ за индивидуалното разпределение на топлинната енергия в отделните имоти в сградата - етажна собственост;

10. схемата на абонатната станция, видът и характеристиката на съоръженията и на средствата за търговско измерване, на регулиращите, защитните и измерителните уреди в нея и на телекомуникационните устройства;

11. видът на отоплителната инсталация;

12. изискванията към електрическото захранване и оборудване на абонатната станция.

Чл. 31. Неразделна част от договора за присъединяване по чл. 30, ал. 2 са и:

1. документите за собственост, право на ползване или право на строеж съгласно чл. 180 ЗУТ на собствениците или титулярите на вещно право на ползване в топлоснабдявания обект;

2. писменото съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост, че желаят присъединяване на инсталациите на клиентите в сградата - етажна собственост, към топлопреносната мрежа;

3. нотариално завереното пълномощно на лицето, упълномощено да представлява собствениците или титулярите на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост;

4. декларацията от заявителя, че на посочения адрес има цялостно изградени инсталации за отопление и горещо водоснабдяване, изпълнени и комплектувани със средствата и уредите по чл. 140, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЕ, съгласно одобрените инвестиционни проекти;

5. решение на общото събрание за сгради - етажна собственост, или декларация на собственика или ползвателя за безвъзмездно предоставяне на помещението за абонатна станция за ползване от топлопреносното предприятие;

6. одобреният инвестиционния проект и разрешението за строеж на присъединявания обект и присъединителните съоръжения.

Чл. 32. Присъединителният топлопровод, съоръженията към него и абонатната станция при присъединяване на клиенти на топлинна енергия за битови нужди се изграждат от топлопреносното предприятие при:

1. депозирано писмено заявление с нотариално заверени подписи на подаващите заявлението, документи за собственост или право на ползване на сградата или на отделните имоти в сграда - етажна собственост;

2. платена цена за присъединяване към топлопреносната мрежа от собственика на сградата или от собствениците или ползвателите на отделните имоти в сграда - етажна собственост;

3. получено разрешение за ползване на обекта при съществуващи сгради или констативен акт за съответствие на изградения строеж с одобрения инвестиционен проект на обекта - за новостроящи се сгради;

4. сключен договор за присъединяване към топлопреносната мрежа.

Чл. 33. (1) В случаите по чл. 137, ал. 2 ЗЕ собствеността върху изградените от собствениците или титулярите на вещно право на ползване съоръжения се прехвърля на топлопреносното предприятие в срок до три години след подаване на заявление за прехвърляне собствеността на енергийни обекти за присъединяване към топлопреносната мрежа от страна на клиента.

(2) До прехвърлянето на собствеността лицата по ал. 1 са длъжни да осигуряват достъп на упълномощени представители на топлопреносното предприятие до съоръженията в мястото на присъединяване.

Чл. 34. (1) Топлопреносното предприятие извършва настройка на абонатната станция чрез промяна на разхода на топлоносител с монтирания регулатор на налягането.

(2) Настройката по ал. 1 се извършва в десетдневен срок след включване/спиране на отоплението в съответствие с топлинните товари за отопление и битово горещо водоснабдяване.

(3) Мощността на абонатната станция може да се ограничава с технически средства в рамките на допустими технологични ограничения от топлопреносното предприятие при:

1. дългосрочно намаляване на потреблението на топлинна енергия спрямо проектното;

2. доказано намаление на топлинната мощност на сградата вследствие предприети мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата и/или реконструкция на вътрешните отоплителни инсталации;

3. искане на представител на етажната собственост след представяне на протокол с взето решение от общото събрание на етажната собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост или на управителя на асоциацията на клиентите по чл. 151, ал. 1 ЗЕ.

(4) Топлопреносното предприятие води досие за повредите и за параметрите на настройката на абонатната станция и системата за автоматично регулиране на топлоподаването в сградата. В досието задължително се отразява всяка промяна на настройката на абонатната станция и причината за това. Досието се съхранява в помещението на абонатната станция в сградата.

Чл. 35. (1) Присъединяването на клиенти, които ще ползват топлинна енергия за битови нужди от една или повече сгради към абонатна станция в друга сграда, се допуска при наличие на:

1. съгласие на общото събрание на етажните собственици или титуляри на вещно право на ползване;

2. контролни топломери за отопление, избрани и монтирани в абонатната станция преди присъединителните топлопроводи от топлопреносното предприятие за негова сметка, които се поддържат и ремонтират от него;

3. контролни водомери за топла вода, избрани и монтирани в абонатната станция на присъединителните водопроводи за битово горещо водоснабдяване и на рециркулацията от топлопреносното предприятие за негова сметка, които се поддържат и ремонтират от него;

4. споразумение за разпределение между сградите на:

а) количеството топлинна енергия, измерено по топломера в абонатната станция;

б) количеството студена вода, отчетено в абонатната станция като общо потребена за битово горещо водоснабдяване;

5. договор за ползване на помещението на абонатната станция между собствениците на сградите.

(2) Редът за присъединяване и включване на съоръженията в експлоатация е съответен на реда, предвиден при присъединяване на сгради към топлопреносната мрежа чрез присъединителен топлопровод.

Чл. 36. В случаите, когато собствениците или титулярите на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, са учредили асоциация на клиентите по чл. 151, ал. 1 ЗЕ, действията по присъединяване се извършват от управителя на асоциацията.