Вътрешни актове

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия на потребители за битови нужди

Общи условия на договорите за извършване на дялово разпределение на топлинна енергия

Нормативни актове

Закон за обществените поръчки
Закон за управление на ЕС
Закон за енергетиката
Закон за опазване на околната среда
Закон за енергийната ефективност
Наредба за регулиране на цените на топлинна енергия
Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката
Наредба за топлоснабдяването
Наредба 6 за присъединяване
Методика за определяне на цените на ел. енергия
Наредба за регулиране на цените на ел. енергия