Назад
30.06.2023

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Обществено обсъждане на проекта на Oбщите условия на договорите за продажба на топлинна енергия от „Tоплофикация – Разград” АД на потребители за битови нужди

На основание чл. 128, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката „Топлофикация – Разград” АД съобщава на всички заинтересовани лица, че организира обществено обсъждане на проект за нови Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия на потребители за битови нужди. Общественото обсъждане ще се проведе на 03.08.2023 г., четвъртък, от 10:00 часа в Центъра за работа с клиенти на „Топлофикация – Разград” АД, находящ се на адрес: гр. Разград, ул. „Трапезица” № 8. 

Проектът на Общите условия ще бъде на разположение на заинтересованите лица в Центъра за работа с клиенти всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., както и на интернет страницата на Дружеството на следния електронен адрес: www.toplo-razgrad.bg, считано от публикуването на настоящото съобщение.

Писмени мнения, бележки, възражения, препоръки и въпроси относно проекта на Общите условия се приемат всеки работен ден до датата на провеждането на публичното обсъждането в Центъра за работа с клиенти на адрес: гр. Разград, ул. „Трапезица” № 8, както и на следния имейл адрес: toplo_rz@overgas.bg и телефон: 084/662 475.

Пълна информация за проекта